Arsenal

Directed by Alexander Dovzhenko

Starring Semyon Svashenko, Amvrosi Buchma, Georgi Khorkov

IMDB

92 mins

Arsenal is not currently showing anywhere.